Transparante bescherming van gegevens door Popken Fashion Group

Wij vinden gegevensbescherming belangrijk!
Wanneer u ons uw gegevens toevertrouwt, zijn ze bij ons in veilige handen. Waarvoor hebben wij uw gegevens eigenlijk nodig?


Algemene informatie over gegevensbescherming

Hier vindt u alle algemene informatie over gegevensbescherming bij de Popken Fashion Group

Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de hieronder aangegeven gegevensverwerking is

Ulla Popken C.V.
Concertgebouwplein 21
1071 LM Amsterdam
Tel.: 0800-0 201 420
Fax: 0800-0 201 421
E-Mail: service@ullapopken.nl

Bewaartermijn
Indien we de bewaartermijn hieronder niet specifiek hebben aangegeven, wissen we persoonsgegevens wanneer deze niet meer nodig zijn voor de eerder genoemde verwerkingsdoeleinden en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die wissing van de gegevens verbieden.

Uw rechten als betrokkene
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens biedt de AVG u als betrokkene bepaalde rechten:

Recht op inzage (Art. 15 AVG)
U hebt het recht om bevestiging te krijgen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u recht op inzage in deze persoonsgegevens en op de in art. 15 AVG specifiek vermelde gegevens.

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)
U hebt het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om in voorkomende gevallen vervollediging van onvolledige gegevens te eisen.

Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG)
U hebt het recht te eisen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist, in het geval een van de in art. 17 AVG specifiek vermelde gevallen van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG)
U hebt het recht beperking van de verwerking te eisen wanneer een van de in art. 18 AVG vermelde voorwaarden van toepassing is, bijv. wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de beoordeling door de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG)
In bepaalde gevallen die in art. 20 AVG specifiek zijn aangegeven, hebt u het recht persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en te eisen dat deze gegevens aan een derde worden overgedragen.

Recht op intrekking van uw toestemming (Art. 7 AVG)
Indien de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming plaatsvindt, hebt u overeenkomstig art. 7, lid 3 AVG het recht de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Denk er wel aan dat uw toestemming pas vanaf dat moment wordt ingetrokken. De intrekking geldt niet voor de gegevensverwerking die al eerder heeft plaatsgevonden.

Recht op bezwaar (Art. 21 AVG)
Wanneer gegevens worden verzameld op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG (verwerking van gegevens vanwege gerechtvaardigde belangen), hebt u, om redenen die betrekking hebben op uw specifieke situatie, het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking door dit te melden aan Ulla Popken C.V., Concertgebouwplein 21, 1071 LM Amsterdam of via e-mail aan service@ullapopken.nl. We zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op bezwaar (Art. 21 AVG)
Wanneer gegevens op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG (verwerking van gegevens vanwege gerechtvaardigde belangen) of op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt e) AVG (verwerking van gegevens voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag), hebt u, om redenen die betrekking hebben op uw specifieke situatie, het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. We zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG)
Overeenkomstig art. 77 AVG hebt u, wanneer u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de verordening gegevensbescherming, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Het recht om een klacht in te dienen kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waarin u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de vermeende inbreuk is begaan.

Uitoefening van uw rechten
Indien hierboven niet anders is aangegeven, wendt u zich voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene tot Ulla Popken C.V., Concertgebouwplein 21, 1071 LM Amsterdam of via e-mail naar service@ullapopken.nl

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming verstrekt u graag informatie over gegevensbescherming; de contactgegevens van deze functionaris zijn als volgt:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
E-Mail: privacy@ullapopken.nlInformatie over gegevensbescherming voor onze homepage

Hier vindt u alle verdere informatie over gegevensbescherming op onze homepage

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf, onze producten en onze website. Wij hechten belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij uw gebruik van onze website. Hieronder willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens overeenkomstig art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gebruiksgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, worden op onze internetserver voor statistische doeleinden tijdelijk als protocol zogenaamde gebruiksgegevens geanalyseerd om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Deze gegevens omvatten
  • de naam en het adres van de opgevraagde content,
  • de datum en het tijdstip van openen,
  • de getoonde hoeveelheid gegevens,
  • de toegangsstatus (content getoond, content niet gevonden),
  • de beschrijving van de gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem,
  • de referral-link, die aangeeft vanaf welke website u op de onze bent gekomen,
  • het IP-adres van de opvragende computer, dat dermate wordt ingekort, dat personalisering niet meer mogelijk is.
De genoemde protocolgegevens worden uitsluitend geanonimiseerd geanalyseerd.

Opslag van IP-adres ten behoeve van veiligheidsdoeleinden
Bovendien bewaren we het door uw internetbrowser doorgegeven IP-adres in verkorte vorm, strikt doelgebonden, gedurende zeven dagen, op basis van ons belang om aanvallen op onze website te kunnen herkennen, te beperken en te verhelpen. Na deze periode wissen of anonimiseren wij het IP-adres. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

Beveiliging van gegevens
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Op onze website maken we gebruik van versleuteling. Uw computer geeft uw invoer door middel van TLS-versleuteling via internet door aan onze server en omgekeerd. Dit ziet u meestal aan het dichte hangslot in de statusbalk van uw browser en aan de adresregel; deze begint met https://.

Noodzakelijke cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies; deze zijn nodig voor de werking van onze website.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat worden opgeslagen en kunnen worden uitgelezen. Er zijn sessiecookies, die weer worden gewist zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die langer worden bewaard dan een enkele sessie.
Deze cookies bevatten deels slechts informatie over bepaalde instellingen en kunnen niet naar een persoon worden herleid. Ze kunnen ook nodig zijn om ondersteuning van de gebruiker, beveiliging en werking van de website mogelijk te maken.
Wij gebruiken deze cookies op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.
U kunt uw browser zo instellen, dat deze u informeert over het plaatsen van cookies. Zo weet u welke cookies worden gebruikt. U kunt cookies bovendien op elk moment via de betreffende browserinstelling wissen en voorkomen dat er nieuwe cookies worden geplaatst. Let erop dat onze website dan mogelijk niet kan worden weergegeven en dat enkele functies vanuit technisch oogpunt niet meer beschikbaar zijn.

Provider Doel Bewaartermijn Aangepast niveau van gegevensbescherming
Anonymous-consents Verzoek verwijzing cookiebanner 1 Jaar Verwerking binnen EU/EER.
Bazaarvoice Internetanalyse 1 Jaar Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de
verwerking, maakt u dan a.u.b. geen
gebruik meer van onze website.
brandName Merkenselectie Sessie Verwerking binnen EU/EER.
Cookie-notification Verzoek cookiebanner 1 Jaar Verwerking binnen EU/EER.
Dynamic Yield Gepersonaliseerde websitecontent Sessie/30 dagen/1 jaar Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de
verwerking, maakt u dan a.u.b. geen
gebruik meer van onze website.
Dynatrance (rxvt) Time-out van sessie Sessie Verwerking binnen EU/EER.
JSESSIONID Karakteristiek van huidige sessie Sessie Verwerking binnen EU/EER.

Bezoekersmeting
Om onze website te laten aansluiten op de behoeften van onze bezoekers maken wij gebruik van tools voor internetanalyse. Hierbij worden op basis van pseudoniemen gebruiksprofielen aangemaakt. Hiervoor worden permanente cookies op uw eindapparaat geplaatst en door ons uitgelezen. Bovendien is het mogelijk dat we herkenningskenmerken voor uw browser of uw eindapparaat opvragen (bijv. een zogenaamde browser-fingerprint of uw onverkorte IP-adres). Zo kunnen wij terugkerende bezoekers herkennen en deze als zodanig tellen.

Bovendien gebruiken wij in het kader van de bezoekersmeting de volgende functies:

  • We vullen de gepseudonimiseerde gegevens aan met andere gegevens die derde aanbieders ons ter beschikking stellen. Zo kunnen we demografische kenmerken van onze bezoekers vastleggen, bijv. informatie over leeftijd, geslacht en woonplaats.
  • We gebruiken een herkenningsmethode waarmee de muisbewegingen van onze bezoekers kunnen worden vastgelegd en achteraf kunnen worden geanalyseerd.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG resp. § 15 lid 3, zin 1, TMG, indien u uw toestemming via onze banners hebt gegeven.
Van welke derde aanbieders maken wij hiervoor gebruik?
Hieronder noemen we u de derde aanbieders waarmee we voor de bezoekersmeting samenwerken. Indien de gegevens in dit kader buiten de EU of de EER worden verwerkt, dient u er rekening mee te houden dat het risico bestaat dat autoriteiten ten behoeve van beveiligings- en monitoringdoeleinden toegang hebben tot de gegevens, zonder dat u hierover wordt geïnformeerd of beroep kunt instellen. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u toestemming geeft, worden de gegevens naar het derde land doorgegeven op basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.

Provider Maximale bewaartermijn Aangepast niveau van
gegevensbescherming
Intrekking van toestemming
Google Analytics 26 maanden Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Econda 24 maanden Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.

Trackingtechnologieën van derde providers ten behoeve van reclamedoeleinden
Wij maken gebruik van trackingtechnologieën tussen apparaten onderling, zodat u op basis van uw bezoek aan onze websites doelgerichte reclame op andere websites te zien krijgt en wij de effectiviteit van onze reclame kunnen meten.
De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG resp. § 15 lid. 3, zin 1 TMG, indien u uw toestemming via onze banner hebt gegeven. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken.
Hoe gaat tracking in zijn werk?
Wanneer u onze websites bezoekt, is het mogelijk dat de hieronder genoemde derde providers herkenningskenmerken voor uw browser of uw eindapparaat opvragen (bijv. een zogenaamde browser-fingerprint), uw IP-adres analyseren, herkenningskenmerken op uw eindapparaat opslaan of uitlezen (bijv. cookies) of toegang krijgen tot individuele tracking-pixels.
De afzonderlijke kenmerken kunnen door deze derde providers worden gebruikt om uw eindapparaat op andere websites te herkennen. Wij kunnen deze betreffende derde providers opdracht geven tot het plaatsen van advertenties op basis van de bij ons bezochte pagina’s.
Wat betekent tracking tussen apparaten onderling?
Indien u zich met uw eigen gebruikersgegevens aanmeldt bij de derde provider, kunnen de betreffende herkenningskenmerken van verschillende browsers en eindapparaten worden gekoppeld. Wanneer de derde provider dus bijv. de door u gebruikte laptop, desktop-pc of de door u gebruikte smartphone of tablet een eigen kenmerk heeft gegeven, kunnen deze afzonderlijke kenmerken, zodra u met uw aanmeldgegevens gebruikmaakt van een dienst van deze derde provider, aan elkaar worden toegewezen. Zo kan de derde provider onze reclamecampagnes ook via verschillende eindapparaten doelgericht sturen.
Van welke derde aanbieders maken wij hiervoor gebruik?
Hieronder noemen we u de derde providers waarmee we voor reclamedoeleinden samenwerken. Indien de gegevens in dit kader buiten de EU of de EER worden verwerkt, dient u er rekening mee te houden dat het risico bestaat dat autoriteiten ten behoeve van beveiligings- en monitoringdoeleinden toegang hebben tot de gegevens, zonder dat u hierover wordt geïnformeerd of beroep kunt instellen. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u toestemming geeft, worden de gegevens naar het derde land doorgegeven op basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.

Provider Doel Aangepast niveau van gegevensbescherming Intrekking van toestemming
Advanced Store Marketing Verwerking binnen de EU/EER. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
AWIN Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Bazaarvoice Productbeoordeling Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Cleverpush Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Criteo Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Dynamic Yield Personalisering Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Econda Tracking Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Facebook (USA und/oder Irland) Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Fit Analytics Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Fraud0 Analyse Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Google ADS Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Google Marketing Service Analyse Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Google Marketing Platform Analyse Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Google AdWords Conversion Analyse Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Google Tag Manager Functioneel Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Google Remarketing Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Ladenzeile Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Mediards Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Outbrain Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Outbrain Amplify Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Partnerize Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Peerius Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Stylight Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Taboola Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
tactumedia Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Trade Tracker Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
snapchat Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
yumpu Marketing Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Happy Contests Marketing Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.

Ingebedde video’s
Onze websites bevatten ingebedde video’s die niet op onze servers zijn opgeslagen. Het openen van onze pagina’s met ingebedde video's leidt ertoe dat content wordt geladen van de derde provider die de video’s ter beschikking stelt. Hierdoor ontvangt de derde provider de informatie dat u onze pagina hebt geopend en de hiervoor technisch benodigde gebruiksgegevens.
Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde provider.
De inbedding gebeurt op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG en met het belang om onze website zo aantrekkelijk en informatief mogelijk vorm te geven.

Provider Maximale bewaartermijn Aangepast niveau van gegevensbescherming Intrekking van toestemming
YouTube / Google LLC (USA) 24 maanden Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.
Vimeo 24 maanden Verwerking binnen de EU/EER Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.

Kaartdiensten (Google Maps)
Onze websites bevatten ingebedde kaartdiensten die niet op onze servers zijn opgeslagen. Het openen van onze pagina’s met ingebedde kaartdiensten leidt ertoe dat content wordt geladen van de derde provider die de kaartdiensten ter beschikking stelt. Hierdoor ontvangt de derde provider de informatie dat u onze pagina hebt geopend en de hiervoor technisch benodigde gebruiksgegevens.
Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde provider.
De inbedding gebeurt op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG en met het belang het gebruik van kaartdiensten door u mogelijk te maken.
Bovendien vragen wij om uw locatie om het gebruik van de kaartdienst voor u gemakkelijker te maken. Dit gebeurt op basis van uw toestemming.

Provider Maximale bewaartermijn Aangepast niveau van gegevensbescherming Intrekking van toestemming
Google (USA) 24 maanden Geen aangepast niveau van
gegevensbescherming.
De gegevens worden doorgegeven op
basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG.
Wanneer u uw toestemming wilt intrekken,
klikt u dan a.u.b. hier en kies de
overeenkomstige instelling via onze banner.

Aanmelding voor en verzending van nieuwsbrieven
Op onze website kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief. Denk eraan dat wij voor de aanmelding voor de nieuwsbrief bepaalde gegevens (minimaal uw e-mailadres) nodig hebben.
Verzending van de nieuwsbrief vindt pas plaats wanneer u ons daarvoor overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Na succesvolle aanmelding op onze website ontvangt u een bevestigings-e-mail op het door u aangegeven e-mailadres (zogenaamde tweestaps-verificatie). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een gemakkelijke mogelijkheid voor het intrekken is bijvoorbeeld het gebruik van de in elke nieuwsbrief opgenomen afmeldlink of u kunt u telefonisch afmelden bij het Service Center.
In het kader van aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij naast de reeds genoemde gegevens nog andere gegevens, indien deze nodig zijn, zodat wij kunnen aantonen dat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Dit kan de opslag van het volledige IP-adres op het moment van aanmelden of het bevestigen van de nieuwsbrief zijn, evenals een kopie van de door ons verstuurde bevestigings-e-mail. De desbetreffende gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG en gebeurt met het belang de rechtmatigheid van het versturen van de nieuwsbrief te kunnen aantonen.
Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen wij u in het kader van de aanmeldprocedure akkoord te gaan met verdere tracking van de nieuwsbrief. Wanneer u ons overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG daarvoor toestemming geeft, integreren wij in onze nieuwsbrief afzonderlijke tracking-pixels, waaraan we kunnen herkennen wanneer de aan u verstuurde nieuwsbrief is geopend en individualiseren we de in de nieuwsbrief aanwezige links om te kunnen analyseren wanneer u op welke link hebt geklikt.
Mocht u uw toestemming willen intrekken, gebruik dan de in elke nieuwsbrief opgenomen link om u af te melden of om uw toestemming aan te passen. Informatie over het versturen van nieuwsbrieven voor bestaande klanten vindt u onder Gegevensverwerking voor afhandeling van bestellingen.

Overige technische content van derden en functies waarvoor geen toestemming nodig is
Om onze website te kunnen tonen gebruiken wij de hieronder genoemde technische functies en content van derde providers.
Het openen van onze pagina’s heeft tot gevolg dat content van de derde provider wordt geladen, die deze functies en content beschikbaar stelt. Hierdoor ontvangt de derde provider de informatie dat u onze pagina hebt geopend en de hiervoor technisch benodigde gebruiksgegevens.
Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde provider. De inbedding gebeurt op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG en met het belang om onze website zo aantrekkelijk en informatief mogelijk vorm te geven.

Provider Aangepast niveau van gegevensbescherming
FACT Finder (Omikron Data Quality GmbH) Verwerking binnen EU/EER.Gegevensverwerking bij bestellingen

Hier vindt u alle verdere informatie over gegevensbescherming voor online bestellingen, telefonische bestellingen of bestellingen per post.

Hierna willen wij u overeenkomstig art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) informeren over de gegevensverwerking in het kader van het bestelproces via de webshop, via de catalogus of via de telefoon, evenals de gegevensverwerking in het kader van interessegerelateerde elektronische reclame (e-mail, telefonisch) en postreclame (catalogus, folder, overige gedrukte mailings).

Gegevensverwerking voor afhandeling van bestellingen

Voor het afhandelen van bestellingen verwerken wij de informatie over de door u bestelde artikelen, uw naam, e-mailadres, adres evenals een eventueel afwijkend bezorgadres. Bij levering aan een filiaal verwerken wij de filiaalkeuze. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

Daarnaast verwerken wij uw naam, uw adres evenals uw geboortedatum ten behoeve van kredietonderzoek. Dit gebeurt door onze verwerker CRIF Bürgel GmbH. Het kredietonderzoek vindt plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) AVG ten behoeve van het gerechtvaardigde belang het risico van niet-betaling te voorkomen.

Uw bestelling wordt door onze dienstverleners PostNL vervoerd.

Gegevensverwerking en betaalproces

Afhankelijk van de betaalwijze verwerken wij diverse gegevens:

PayPal

Indien u voor betaling gebruikmaakt van PayPal, geven wij de te betalen aankoopprijs door aan PayPal (Europe) S.à.R.l. et Cie, S.C.A., Luxemburg (PayPal). Het doorgeven van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt b) AVG. De verantwoordelijkheid voor het verdere betaalproces ligt bij PayPal. Meer informatie over gegevensverwerking door PayPal vindt u op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full#7

Kopen op rekening

Indien u kiest voor kopen op rekening, verwerken wij naast de bestelgegevens de gegevens die u ons in het kader van het betaalproces verstrekt. Dit zijn de naam van de rekeninghouder, IBAN en BIC, evenals informatie over uw bank die de overboeking uitvoert. De rechtsgrond is art. 6, lid 1, punt b AVG.

Creditcard

In geval van betaling met creditcard verwerken wij naast de bestelgegevens ook gegevens over de aanbieder van uw creditcard, eventueel de uitgevende kredietinstelling, het kaartnummer, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum en de veiligheidscode op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG. Deze gegevens geven wij door aan uw bank of uw creditcardaanbieder, die uw gegevens vervolgens op eigen verantwoordelijkheid voor eigen doeleinden verder verwerken.

Ideal

Indien u kiest voor betaling via Ideal, geven wij naast de bestelgegevens ook het e-mailadres via de Payment Service Provider Saferpay door aan Ideal. Voor afhandeling van de betaling via Ideal kunt u vervolgens uw bank kiezen en het openstaande bedrag direct overboeken. De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6, lid 1, punt b) AVG. De verantwoordelijkheid voor het verdere betaalproces ligt bij Ideal. Meer informatie over gegevensverwerking door Ideal vindt u op https://www.ideal.nl/.

Verzending van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres, dat wij in het kader van de bestelling ontvangen, gebruiken wij om onze nieuwsbrieven te versturen; daarbij gebruiken wij uw naam om deze persoonlijk te adresseren. In onze nieuwsbrief integreren wij daarnaast afzonderlijke tracking-pixels, waaraan we kunnen herkennen wanneer de aan u verstuurde nieuwsbrief is geopend en individualiseren we de in de nieuwsbrief aanwezige links om te kunnen analyseren wanneer u op welke link hebt geklikt. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is om u voor u relevante aanbiedingen te kunnen doen, u over nieuwe modehighlights en over actuele aanbiedingen, kortingsacties en andere voordelen te informeren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice op tel. 0800-0 201 420 (ma - vr: 8 tot 19 uur & za: 9 tot 16 uur) of via e-mail service@ullapopken.nl of klik op de afmeldlink die u in elke nieuwsbrief vindt.

Tevredenheidsonderzoeken

In het kader van tevredenheidsonderzoeken gebruiken we uw e-mailadres om u vragen- of beoordelingsformulieren toe te sturen. Om u persoonlijk aan te spreken, gebruiken we eveneens uw naam. Zo nodig verwerken we daarvoor bovendien informatie over de door u gekochte artikelen.

Dit gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG, met het gerechtvaardigde belang ons aanbod voortdurend te kunnen verbeteren en op wensen van klanten in te kunnen spelen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice op tel. 0800-0 201 420 (ma - vr: 8 tot 19 uur & za: 9 tot 16 uur) of via e-mail service@ullapopken.nl of klik op de afmeldlink die u in elke nieuwsbrief vindt.

Verzending van postreclame

De in het kader van de bestelling verzamelde gegevens gebruiken wij om u interessegerelateerde reclame per post toe te sturen (bijv. actiefolders, catalogus). Daarvoor verwerken wij specifiek uw naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de door u gekochte artikelen en uw geboortedatum. In dit kader gebruiker we uw hierboven genoemde gegevens om reclame van derden te versturen.

De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, punt f) AVG. We verwerken de gegevens met het gerechtvaardigde belang uw relevante aanbiedingen te kunnen doen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Maak daarvoor gebruik van de volgende contactmogelijkheden – telefonisch op tel. 0800-0 201 420 (ma - vr: 8 tot 19 uur & za: 9 tot 16 uur) of per e-mail service@ullapopken.nl.

Reclame via telefoon of sms

Indien u apart toestemming hebt gegeven door ons telefonisch of via sms over onze eigen producten te worden geïnformeerd, worden gegevens verwerkt overeenkomstig art. 6. lid 1, zin 1, punt a) AVG. Uw toestemming kan te allen tijde vanaf dat moment worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking tot op dat moment. Maak daarvoor gebruik van de volgende contactmogelijkheden – telefonisch op tel. 0800-0 201 420 (ma - vr: 8 tot 19 uur & za: 9 tot 16 uur) of per e-mail service@ullapopken.nl.

Doorgifte van gegevens

Het spreekt vanzelf dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze in principe niet doorgeven aan derden. Wij maken evenwel gebruik van strikt geïnstrueerde dienstverleners die ons bijv. op het gebied van EGV of bij het archiveren en vernietigen van documenten, het aannemen en versturen van bestellingen, kredietonderzoeken, klantenservice (callcenter) ondersteunen en waarmee we overeenkomsten voor het verwerken van opdrachten hebben gesloten.

In individuele gevallen kunnen uw gegevens ten behoeve van marketingsamenwerkingen met partnerbedrijven worden gebruikt. U ontvangt dan gedrukte reclame van onze partners. Uw gegevens worden daarbij echter niet doorgegeven aan onze partnerbedrijven, maar blijven bij ons. Deze samenwerking vindt plaats via externe, strikt geïnstrueerde dienstverleners.Gegevensverwerking bij online klantaccounts

Hier vindt u alle verdere informatie over gegevensbescherming in het kader van uw online klantaccount. De gegevensverwerking voor het betaalproces wordt hier niet door beïnvloed, indien u deze kaart hebt gebruikt om te betalen.

Aanmaak en gebruik van het klantaccount

Om een klantaccount aan te maken hebben wij uw voor- en achternaam evenals een e-mailadres nodig. Na registratie is er dan de mogelijkheid verdere gegevens in te voeren, met name een factuur- en een bezorgadres. Indien u gebruikmaakt van deze functies, bewaren wij bovendien uw artikelen op uw favorietenlijst en in het winkelmandje en uw bestelgeschiedenis. In de bestelgeschiedenis kunt u al uw bestellingen zien, ook de bestellingen die u telefonisch of via de catalogus hebt besteld.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

Creditcard koppelen

Bovendien is er de mogelijkheid een creditcard aan het klantaccount te koppelen en zo de betaling bij volgende bestellingen gemakkelijker te maken. Het gebruik van deze functie is vrijwillig en gebeurt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor dient u uw instellingen in het gedeelte “Mijn persoonsgegevens” te wijzigen of u dient gebruik te maken van de volgende contactmogelijkheden – telefonisch op tel. 0800-0 201 422 (ma - vr: 8 tot 19 uur & za: 9 tot 16 uur) of per e-mail service@ullapopken.nl

Doorgifte van gegevens

Het spreekt vanzelf dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze in principe niet doorgeven aan derden. Wij maken evenwel gebruik van strikt geïnstrueerde dienstverleners die ons bijv. op het gebied van EGV of bij het archiveren en vernietigen van documenten, het aannemen en versturen van bestellingen, kredietonderzoeken, klantenservice (callcenter) ondersteunen en waarmee we overeenkomsten voor het verwerken van opdrachten hebben gesloten.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang uw klantaccount bestaat.Informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de Ulla Popken-klantenkaart

Hier vindt u alle verdere informatie over de Ulla Popken-klantenkaart

Ulla Popken-klantenkaart

Hieronder willen wij u overeenkomstig art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) informeren over de gegevensverwerking in het kader van de Ulla Popken-klantenkaart:

Soort, doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Voor het aanmelden voor de Ulla Popken-klantenkaart hebben wij uw voor- en achternaam nodig, uw adres en uw geboortedatum. Daarnaast hebben wij het nummer van de klantenkaart nodig, dat u bij uw aanvraag wordt toegewezen evenals het filiaal waarbij u de aanvraag doet. Bovendien kunt u bij uw aanmelding vrijwillig uw telefoonnummer en/of e-mailadres aangeven. Uw contactgegevens gebruiken wij om u reclame toe te sturen en om u over kortingsacties of speciale acties te informeren. De gegevensverwerking gebeurt op basis uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG.
Uw toestemming kan te allen tijde vanaf dat moment worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking tot op dat moment. Maak daarvoor gebruik van de volgende contactmogelijkheden – telefonisch op tel. 0800-0 201 422 (ma - vr: 8 tot 19 uur & za: 9 tot 16 uur) of per e-mail service@ullapopken.nl

Doorgifte van gegevens

Het spreekt vanzelf dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze in principe niet doorgeven aan derden. Wij maken evenwel gebruik van strikt geïnstrueerde dienstverleners die ons bijv. op het gebied van EGV of het archiveren en vernietigen van documenten ondersteunen en waarmee we aparte overeenkomsten voor het verwerken van opdrachten hebben gesloten. Bij het verspreiden van actiereclame worden we ondersteund door optivo GmbH.
In individuele gevallen kunnen uw adresgegevens ten behoeve van marketingdoeleinden aan onze partnerbedrijven worden doorgegeven.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens totdat u uw toestemming daarvoor intrekt. We wissen uw gegevens zodra u uw toestemming intrekt, indien er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die wissing van de gegevens verbieden.Informatie over gegevensbescherming bij wedstrijden

Hier vindt u alle verdere informatie over wedstrijden van Ulla Popken

Deelname aan wedstrijden

Hieronder willen wij u overeenkomstig art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) informeren over de gegevensverwerking in het kader van de deelname aan wedstrijden:

Soort, doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Voor deelname aan een van onze wedstrijden hebben wij over het algemeen uw naam, uw e-mailadres en uw adres nodig. Afhankelijk van de wedstrijd kunnen de gegevens anders zijn en zijn er mogelijk meer gegevens nodig. We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van de wedstrijd. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG.

Wij gebruiken uw naam en uw adres om u reclame toe te sturen overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) AVG met als gerechtvaardigd belang onze producten of de producten van partnerbedrijven op de markt te brengen.

Indien u apart toestemming hebt gegeven om door ons per e-mail, telefonisch of via sms over onze eigen producten te worden geïnformeerd, worden gegevens na uw toestemming verwerkt overeenkomstig art. 6. lid 1, zin 1, punt a) AVG.

Doorgifte van gegevens

Het spreekt vanzelf dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze in principe niet doorgeven aan derden. Wij maken evenwel gebruik van strikt geïnstrueerde dienstverleners die ons bij de afhandeling van de wedstrijd, bijv. voor afstemming van een privé bioscoopvoorstelling, op het gebied van EGV of bij het archiveren en vernietigen van documenten, als klantenservice (callcenter) ondersteunen en waarmee we overeenkomsten voor het verwerken van opdrachten hebben gesloten.

In individuele gevallen kunnen uw adresgegevens ten behoeve van marketingdoeleinden aan onze partnerbedrijven worden doorgegeven. In het kader van de dergelijke verwerking van opdrachten gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van gedrukte reclame van onze partnerbedrijven. Uw gegevens worden daarbij niet doorgegeven aan het bedrijf waarvan de reclame afkomstig is.

Bewaartermijn

Wij wissen uw gegevens na afloop van de wedstrijd indien wij de gegevens niet voor de hierboven beschreven reclamedoeleinden gebruiken. In het geval u in de prijzen valt, bewaren wij uw gegevens gedurende 10 jaar ten behoeve van belasting- en uitkeringsdoeleinden.